دسترسی سریع
محل برگزاری

جهت مشاهده محل برگزاری کلیک نمایید.

ضرورت و اهداف برگزاری

 

 

ضرورت و اهداف برگزاری

 

ﻣﻮﺿﻮع تأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ الزامات اﺟﺮای ﭘﺮوژه‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب می‌گردد. با توجه به اینکه اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی سنتی و ﺷﺮﮐﺘﯽ تأمین مالی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻨﮕﻨﺎهای ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮجود‍‍‍، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن‌ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ‌ی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗأﮐﯿﺪ ﺑﺮ ظرفیت‌های ﺑﺎزار پول و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و همچنین تعریف ساز و کارهای جدید بین‌المللی برای مبادلات مالی بخش نفت ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣؤﺛﺮ در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ و تسهیل مبادلات مالی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر و در ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎشد.

 

در این کنفرانس قصد بر این است تا با همکاری بانیان پروژه و پیمانکاران بخش‌های بالا دستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز از یک سو و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران، تأمین مالی کنندگان، نهادهای قانونگذار و ناظر در بازار پول سرمایه و بیمه کشور، شامل بانک‌ها، نهادهای مرتبط و ذیل سازمان بورس از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، بورس انرژی، فرابورس، بورس کالا و شرکت‌های بیمه‌گر گامی مؤثر در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت کشور برداشته شود.

 

 این اقدامات در سایه تعامل با مراکز پژوهشی از جمله مرکز تحول و پیشرفت، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از دانشگاه‌های تراز اول کشور و با رویکرد غنای علمی و ارتقاء کیفیت دستاوردهای کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت شکل گرفته است.

 

از دیگر اهداف برگزاری کنفرانس توسعه‌ نظام مالی در صنعت نفت، معرفی ظرفیت فین‌تک‌های مبتنی بر بستر بلاک چین، جهت بکارگیری این ظرفیت در ارائه‌ی راهکارهای مبادلات مالی و مدیریت هزینه در صنعت نفت و گاز کشور است. همچنین بررسی رویه‌های ممکن تأمین مالی و مبادلات پولی بین‌المللی بر اساس شرایط موجود، از دیگر اهداف برگزاری کنفرانس توسعه‌ی نظام مالی صنعت نفت است. این امر بر پایه مشارکت فعال استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی و شرکت‌های پرداخت‌یار شکل می‌گیرد.