محورهای کنفرانس
 1. مدل توسعه در نظام مالی صنعت نفت
 2. آسیب شناسی تامین مالی در بخش نفت بر اساس چارچوب های جدید
 • الگوی تامین مالی در قراردادهای IPC
 • چالش های تامین مالی پیمانکاران بخش بالادستی و شرکت های E&P
 • پتانسیل های تامین مالی و سرمایه گذاری در بخش پایین دستی صنعت نفت
 1. بکارگیری درس آموخته های مطالعات موردی موفق تامین مالی
 2. توسعه ظرفیت بازار پول در تامین مالی پروژه های صنعت نفت
 • نقش بانک مرکزی در تسهیل دسترسی به منابع بانکی داخلی و خارجی در بخش نفت
 • تعریف و بکارگیری رویه ها و ابزارهای جایگزین سوئیفت
 • حداکثرسازی مشارکت بانک ها در شرکت های SPV صنعت نفت
 • امکانسنجی تاسیس بانک نفت
 1. توسعه ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی پروژه های صنعت نفت
 • نقش سازمان بورس در ایجاد ابزارهای نوین تامین مالی صنعت نفت
 • افزایش مشارکت شرکت های تامین سرمایه در تامین مالی پروژه های صنعت نفت
 • بهبود کارایی صندوق پروژه در بخش نفت
 • تامین مالی صنعت نفت از طریق ابزارهای نوین مالی اسلامی
 • افزایش کارایی بورس انرژی در تامین مالی صنعت نفت
 • بازتعریف نقش شرکت های سرمایه گذاری در سرمایه گذاری و تامین مالی بخش نفت
 1. توسعه ظرفیت شرکت های بیمه گر در تامین مالی پروژه های صنعت نفت
 2. توسعه ظرفیت فین تک ها در مبادلات مالی نفت
 • توسعه زیرساخت های ICT به منظور افزایش مشارکت فین تک ها در مبادلات مالی نفت
 • بکارگیری رمزارزهای مبتنی بر بلاکچین در مبادلات مالی حاصل از فروش نفت
 • بکارگیری ظرفیت اپلیکیشن های پرداخت در بخش مالی صنعت نفت
 • افزایش مشارکت شرکت های خطرپذیر (VC) در سرمایه گذاری صنعت نفت
 1. بررسی رویکردهای جدید مبادلات پولی حاصل از فروش نفت
 • رویکرد SPV
 • سیستمهای تهاتری در فروش نفت