اعضای شورای سیاست گذاری

01Ali Mobini (2)

 

02Masoud-Karbasian (1)

 

مهندس تربتی (1)

 

 

12Alireza-Sadegh-Abadi

 

 

04Alireza-Saedi

 

05Ali-Saleh-Abadi (1)

 

دکتر حسینی